Regulamin

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usług szkoleniowych przez Organizatora.
 2. Uczestnik przed dokonaniem zapisu na Szkolenia zobowiązany jest do zapoznania się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 3. Organizator nieodpłatnie udostępnia Użytkownikom niniejszy Regulamin w systemie teleinformatycznym, a także w sposób umożliwiający jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 4. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

§ 2 Definicje

 1. Organizator – Anita Kijanka prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Anita Kijanka Come Creations Group wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzoną przez ministra właściwego do spraw gospodarki, ul. Łazy 32, 25-677 Kielce, NIP 9591617368, REGON 260597427.
 2. Uczestnik – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, która dokonała rejestracji na Szkolenie przez formularz kontaktowy na Stronie Internetowej Organizatora.
 3. Szkolenie – szkolenie szczegółowo opisane w zakładce „Program” na Stronie Internetowej.
 4. Strona Internetowa www.akademia.wenusjanki.com.pl.
 5. Zgłoszenie – zgłoszenie Uczestnika na szkolenie poprzez formularz kontaktowy na Stronie Internetowej.
 6. Opłata – opłata za wybraną ilość szkoleń.
 7. Regulamin – niniejszy dokument.

§ 3 Zgłoszenie

 1. Uczestnik dokonuje Zgłoszenia na Szkolenie za pośrednictwem formularza kontaktowego na Stronie Internetowej.
 2. Uczestnik może dokonać zgłoszenia jedno, trzy, pięć, siedem albo dziesięć Szkoleń. W przypadku gdy Uczestnik chce dokonać Zgłoszenia na inną ilość Szkoleń powinien skontaktować się z Organizatorem w celu ustalenia warunków Zgłoszenia.
 3. Po dokonaniu Zgłoszenia Uczestnik otrzyma od Organizatora na podany przez Uczestnika adres e-mail potwierdzenie rejestracji.
 4. Szkolenia realizowane są wg programu i na warunkach umieszczonych na Stronie Internetowej.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany organizacji Szkolenia w terminie do 2 dni przed rozpoczęciem szkolenia w szczególności miejsca szkolenia, jego harmonogramu oraz terminu, a także prowadzącego zajęcia.
 6. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Szkoleniu  terminie 14 dni od dnia Zgłoszenia. Zgłoszenie rezygnacji należy dokonać na adres e-mail akademia@wenusjanki.com.pl.
 7. Nieodwołanie zgłoszenia i brak uczestnictwa w szkoleniu powoduje obciążenie Uczestnika pełnymi kosztami.
 8. W przypadku odwołania szkolenia przez Organizator, Zamawiający otrzymuje taką informację pocztą elektroniczną lub drogą telefoniczną. Wpłacone kwoty zostaną zwrócone niezwłocznie na rachunek bankowy wskazany przez Uczestnika.
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika błędnych danych w Zgłoszeniu.
 10. Koszty związane z dojazdem oraz zakwaterowaniem ponosi Uczestnik.

§ 4 Płatność

 1. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu przez Uczestnika jest uiszczenie Opłaty.
 2. Uczestnik zobowiązany jest do dokonania Opłaty zgodnie z cennikiem wskazanym na Stronie Internetowej.
 3. Po dokonaniu Zgłoszenia Uczestnik otrzyma od Organizatora na podany adres e-mail fakturę pro forma w celu dokonania Opłaty.
 4. Do kwot wskazanych w cenniku na Stronie Internetowej zostanie dodany podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi w dniu wystawienia faktury przepisami prawa.
 5. Opłata za Szkolenie obejmuje udział w Szkoleniu, dostęp do materiałów szkoleniowych, dyplom ukończenia Szkolenia, przerwy kawowe oraz posiłek lunchowy.

§ 5 Polityka prywatności

 1. Organizator przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności Uczestników. Organizator respektując ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, starannie dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia należytej ochrony przetwarzanych danych. W szczególności Organizator zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Organizator sprawuje kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz limituje dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień na przetwarzanie tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego prowadzenia Szkoleń. W ramach wdrożonej Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych oraz Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym Organizator informuje o następujących zasadach dotyczących ochrony Danych Użytkowników:
  1. Administratorem danych osobowych zbieranych przez Organizatora jest Anita Kijanka prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Anita Kijanka Come Creations Group wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzoną przez ministra właściwego do spraw gospodarki, ul. Łazy 32, 25-677 Kielce, NIP 9591617368, REGON 260597427
  2. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2014r., poz. 1182 z późn. zm.).
 2. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane na podstawie zgody samych Uczestników bądź na podstawie ustawowych upoważnień zezwalających na przetwarzanie danych w celu realizacji i rozliczenia usług świadczonych przez Organizatora, jak też dla osiągnięcia innych prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez organizatora i odbiorców danych, przy czym przetwarzanie nie narusza praw i wolności Uczestników.
 3. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników w celu:
  1. Przeprowadzenia Szkoleń na rzecz Uczestników,
  2. dokonania rozliczeń z Uczestnikami
  3. wykonywania dopuszczalnych prawem działań marketingowych i promocyjnych.
 4. Podanie jakichkolwiek danych osobowych Organizatorowi jest dobrowolne.
 5. Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa.
 6. Organizator nie przetwarza żadnych danych wrażliwych Użytkowników.
 7. Użytkownicy mają prawo do:
  1. poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia bądź sprostowania swoich danych osobowych,
  2. żądania usunięcia swoich danych osobowych,
  3. zgłoszenia sprzeciwu w zakresie przetwarzana swoich danych osobowych.
 8. Organizator wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją Stroną Internetową. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych informacji statystycznych.
 9. Organizator stosuje pliki „cookies„. Informacje zbierane przy pomocy plików „cookies” pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania ze Strony Internetowej.

§ 6 Własność intelektualna

 1. Wszystkie materiały edukacyjne powstałe na użytek i w trakcie Szkolenia chronione są prawem autorskim Organizatora lub prowadzących Szkolenie.
 2. Wszelkie materiały powstałe w trakcie prowadzenia szkolenia i upublicznione przez Organizatora można przechowywać oraz drukować wyłącznie na użytek prywatny oraz w celach niekomercyjnych z zachowaniem informacji o źródle pochodzenia materiałów.
 3. Wykorzystanie materiałów powstałych w trakcie i na użytek szkolenia do celów komercyjnych lub innych niż użytek prywatny wymaga każdorazowo pisemnej zgody Organizatora lub prowadzącego Szkolenie.

§ 7 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 12 maja 2016 roku.
 2. Organizator ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 7 dni od umieszczenia zmienionego tekstu Regulaminu w Serwisie i poinformowania o tym fakcie Użytkowników drogą elektroniczną.
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają postanowienia Umowy, cennika oraz przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, przepisy Kodeksu cywilnego oraz wszelkie przepisy prawa powszechnego dotyczące prowadzenia Szkolenia.